„Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice și a unei unități de îngrijire la domiciliu în comuna Mihăileni, județul Botoșani”

0

Comunicat de presă:

UAT COMUNA MIHĂILENI, în calitate de beneficiar, anunță începerea implementării proiectului „Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice și a unei unități de îngrijire la domiciliu în comuna Mihăileni, județul Botoșani”, cod SMIS 113800, proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat în data de 17.12.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 8: „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1: „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.3: „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” şi se implementează în perioada 01.03.2017 – 31.01.2021, în Comuna Mihăileni, județul Botoşani.

 

Valoarea totală a proiectului este de 3.226.956,40 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională și bugetul național este de 3.161.043,40 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea coeziunii sociale și asigurarea contextului pentru o dezvoltare locală echitabilă (de care să beneficieze toate grupurile sociale), prin înființarea de servicii sociale multifuncționale, fără componență rezidențială (centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu) adresate persoanelor vârstnice aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comuna Mihăileni.

 

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin intermediul următoarelor obiective specifice:

  1. Dezvoltarea unor servicii sociale, socio-medicale și profesionale, specifice centrelor de zi în vederea promovării participării sociale active și demne, prelungirii duratei de viață sănătoasă și îmbunătățirii calității vieții unui număr minim de 100 de persoane vârstnice din comuna Mihăileni, prin lucrări de reabilitare, modernizare și extindere a infrastructurii sociale existente și dotarea și amenajarea spațiilor create în vederea asigurării cadrului pentru furnizarea acestor servicii.
  2. Dezvoltarea unor servicii sociale și socio-medicale specializate (îngrijire la domiciliu) în vederea asigurării unui grad mai ridicat de independență și siguranță și pentru reducerea riscului de instituționalizare a unui număr de minim 50 de persoane vârstnice cu nevoi de îngrijire de lungă durată din comuna Mihăileni, prin dezvoltarea infrastructurii și asigurarea dotărilor corespunzătoare pentru furnizarea acestor servicii, la un nivel cel puțin echivalent standardelor minime obligatorii în domeniu.
  3. Creșterea capacității instituționale a UAT Comuna Mihăileni de deservire a grupurilor vulnerabile din cadrul comunității prin diversificarea gamei de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice aflate în dificultate (licențierea serviciilor sociale specifice centrelor de zi și unităților de îngrijire la domiciliu și asigurarea de personal calificat pentru furnizarea unor astfel de servicii), asigurând astfel condițiile pentru o dezvoltare locală echitabilă.

Adresa poștală: Str. Principală, Comuna Mihăileni, județul Botoșani

Telefon: 0231.625.103, Fax: 0231.625.103, Email: primariamihailenibt©yahoo.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

www.inforegio.ro 

www.facebook.com/inforegio.ro 

 

 

 

Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *