„Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice și a unei unități de îngrijire la domiciliu în orașul Ștefănești, județul Botoșani”

0

Comunicat de presă demarare proiect: 

UAT ORAȘUL ȘTEFĂNEȘTI, în calitate de beneficiar, anunță începerea implementării proiectului „ Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice și a unei unități de îngrijire la domiciliu în orașul Ștefănești, județul Botoșani”, cod SMIS 116454, proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat în data de 11.12.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 8: „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1: „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.3: „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” şi se implementează în perioada 01.08.2017 – 30.04.2021, în orașul Ștefănești, județul Botoşani.

Valoarea totală a proiectului este de 3.164.729,38 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională și bugetul național este de 3.102.562,38 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului persoanelor vârstnice din orașul Ștefănești (în special a celor cu nevoi complexe), la servicii sociale de proximitate și asigurarea premiselor pentru o dezvoltare locală echitabilă, prin reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii de servicii și inființarea unui centru multifuncțional de servicii sociale, în sistem integrat (destinat furnizării de servicii specifice centrelor de zi și unităților de îngrijire la domiciliu).

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin intermediul următoarelor obiective specifice:

  1.  Îmbunătățirea caracteristicilor infrastructurii existente prin lucrări de reabilitare, modernizare și asigurarea dotărilor necesare pentru funizarea de servicii sociale specifice centrelor de zi, conform standardelor aplicabile, în vederea promovării participării sociale active și demne, prelungirii duratei de viață sănătoasă și îmbunătățirii calității vieții unui număr minim de 100 de persoane vârstnice aflate în dificultate, din orașul Ștefănești.
  2.  Dezvoltarea infrastructurii și asigurarea dotărilor corespunzătoare pentru înfiintarea unor servicii sociale și socio-medicale specializate (îngrijire la domiciliu) în vederea asigurării unui grad mai ridicat de independență și siguranță și pentru reducerea riscului de instituționalizare a unui număr de minim 50 de persoane vârstnice cu nevoi de îngrijire de lungă durată din Orașul Ștefănești.
  3.  Diversificarea ofertei locale de servicii sociale destinate grupurilor vulnerabile din orașul Ștefănești și întărirea capacității tehnice și operaționale a autorităților locale de a veni în întâmpinarea problemelor specifice și de a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup ale persoanelor vârstnice aflate în dificultate, prin înființarea (licențierea) de servicii sociale specifice centrelor de zi și unităților de îngrijire la domiciliu.

Adresa poștală: Str. Ștefan Luchian, nr. 4, oraș Ștefănești, județul Botoșani Telefon: 0231.564.101, Fax: 0231.564.381, Email: primaria©stefanesti-bt.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

www.inforegio.ro

www.facebook.com/inforegio.ro

 

 

 

Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *