„Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice, a unui centru de preparare și distribuire hrană și a unei unități de îngrijire la domiciliu în comuna Păltiniş, judeţul Botoşani”

0

UAT COMUNA PĂLTINIŞ, în calitate de beneficiar, anunță începerea implementării proiectului „Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice, a unui centru de preparare și distribuire hrană și a unei unități de îngrijire la domiciliu în comuna Păltiniș, județul Botoșani”, cod SMIS 113806, proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat în data de 22.02.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 8: „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1: „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.3: „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” şi se implementează în perioada 01.03.2017 – 31.07.2020, în Comuna Păltiniş, județul Botoşani.
Valoarea totală a proiectului este de 3.879.228,20 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională și bugetul național este de 3.859.236,20 lei.
Obiectivul general al proiectului constă în înflințarea de servicii sociale multifuncționale fără componentă rezidențială (centru de zi, unitate de îngrijire Ia domiciliu pentru persoanele vârstnice și cantină socială), în vederea asigurării incluziunii sociale și prelungirii și îmbunătățirii calității vieții persoanelor vârstnice aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din localitatea Păltiniș, prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii de servicii.
Obiectivul general al proiectului va fi atins prin intermediul următoarelor obiective specifice:
✓ Dezvoltarea unor servicii de promovare a participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice și prelungire și îmbunătățire a calității vieții acestora prin înflințarea (și crearea infrastructurii corespunzătoare) unui centru de zi în vederea furnizării de servicii sociale, medicale și socio-profesionale pentru un număr minim de 100 de persoane vârstnice din localitatea Păltiniș.
✓ Dezvoltarea unor servicii pentru asigurarea unui grad mai ridicat de independența și siguranța, prin înființarea (și crearea infrastructurii corespunzătoare) unei unități de îngrijire Ia domiciliu în vederea furnizării de servicii socio-medicale specializate pentru minim 50 de persoane vârstnice cu nevoi de îngrijire de lungă durată din localitatea Păltiniș.
✓ Dezvoltarea unor servicii sociale pentru minimizarea efectelor deprivării materiale și prevenirea izolării și excluderii sociale a persoanelor vârstnice prin înflințarea (și crearea infrastructurii corespunzătoare) unei cantine sociale în vederea preparării și furnizării hranei pentru minim 50 de persoane vârstnice aflate în dificultate.

 

Adresa poștală: Str. Păltiniș, Comuna Păltiniș, Sat Păltiniș, județul Botoșani
Telefon: 0231.622.103, Fax: 0231.622.322, Email: compalprim@gmail.com

 

 

Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *