ANUNŢ privind organizarea licitației publice pentru concesionarea unor imobile-terenuri în suprafață de 2.000 mp și 30.000 mp proprietate privată a orașului Bucecea

0

Orasul Bucecea organizează in data de 18.10.2021, ora 12.00, la sediul din Bucecea, jud. Botosani, licitatie publică pentru concesionarea unui imobil – teren proprietate privata a Orasului Bucecea.
1.Informaţii generale privind concedentul :
Orasul Bucecea, cu sediul in Bucecea, jud. Botosani,cod fiscal 3643876,
tel. 0231550112 – int. 108, fax 0231550123,
e-mail : [email protected]

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii :
-teren intravilan din domeniul privat al orasului , in suprafata de 2.000 mp, situat in PC 1115
-teren intravilan din domeniul privat al orasului , in suprafata de 30.000 mp, situat in PC 1115

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
-documentaţia de atribuire a fost publicata pe site-ul oficial www.primariabucecea.ro .

Documentaţia de atribuire se poate procura si de la sediul Primariei orasului Bucecea, pe baza unei solicitari scrise adresate Serviciului FC-RU, Compartiment achizitii publice.
-data limită pentru solicitarea clarificărilor : 08.10.2021, ora 15.30.

4.Informaţii privind ofertele:
4.1. data limită de depunere a ofertelor – 15.10.2021, ora 15:30.
4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele – Primaria Orasului Bucecea, jud. Botosani
4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă – ofertele se vor depune intr-un singur exemplar, in plic sigilat la sediul UAT Oras Bucecea, cu respectarea specificatiilor din caietul de sarcini.
Instructiunile privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor sunt precizate in Documentatia de atribuire, cap. 4.

5.criteriul de atribuire : cel mai mare nivel al redeventei
6.nivelul minim al redeventei : 1.378,00 lei/an pentru suprafata de teren de 2.000 mp si 15.926,00 lei/an pentru suprafata de 30.000 mp.
7. data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor :
-18.10.2021,ora 12:00 – Primaria orasului Bucecea

8. garantia de participare se constituie conform legii.
9. data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării – 23.09.2021.

Primar,                                      Secretar general al orasului,
ec.Gheorghiu Angel                     jr. Alupoaiei Paulica
 


Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *