ANUNȚ concesiune teren intravilan 1580 mp

0
  1. Informaţii generale privind concedentul , în special denumirea , codul fiscal , adresa ,numărul de telefon , telefon / fax şi / sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc: Primăria orașului Ștefănești, Principală/1, Ștefănești, județul Botoșani, telefon 0231564101 , fax 0231564381,

e-mail [email protected]

 

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii , în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat : teren situat în intravilanul orașului Ștefănești, ce face parte din P.C.1170, Carte Funciară nr. 53492, în suprafață de 1580,00 mp, bun domeniul privat al orașului Ștefănești, județul Botoșani.

 

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire : se regăsesc în caietul de sarcini.


3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentația de atribuire a concesiunii se poate obține prin cumpărare de la sediul concedentului din orașul Ștefănești, str. Ștefan Luchian nr. 4.

 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: registratura Primăriei Ștefănești din str. Ștefan Luchian nr. 4, oraș Ștefănești.


3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Prețul este de 50 lei setul și se poate achita la casieria unității din str. Ștefan Luchian nr. 4.


3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.04.2019 ora 14:00.


  1. Informaţii privind ofertele: fiecare ofertant poate depune o singură ofertă.


4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 24.04.2019, ora 14:00.


4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la sediul concedentului, Registratură, U.A.T.O. ȘTEFĂNEȘTI, judeţul Botoșani, str. Ștefan Luchian nr. 4.


4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.


  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 25.04.2019 ora 10:00  la sediul U.A.T. ȘTEFĂNEȘTI, str. Ștefan Luchian nr. 4.

  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:  Tribunalul Botoșani, municipiul Botoșani, Strada Maxim Gorki nr. 8, Botoșani, cod poștal 710222, telefon0231 511 739 , fax: 0231531832,  e-mail: [email protected]

  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 03.04.2019

Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *