ITM Botoșani, sute de controale în primele trei luni din an și concurs cu liceeni

0În cursul trimestrului I 2022, conform situţiei centralizatoare privind activitatea compartimentelor Control Relaţii de Muncă şi Control Muncă Nedeclarată, în cadrul acţiunilor de control, au fost efectuate 328 controale din care, 174 controale de fond, 4 controale având ca tematică respectarea unor legi speciale iar 150 controale numai pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată. În cadrul acestor controale au fost intervievate  pe baza fișelor de identificare un număr de 223 persoane.

Pentru neconformităţile constatate au fost sancţionaţi 17 angajatori, au fost dispuse 268 măsuri de remediere a deficiențelor constatate, a fost verificat modul de îndeplinire a unui număr de 159 măsuri dispuse anterior, au fost aplicate 18 sancţiuni contravenţionale, dintre care 9 amenzi în valoare totală de 99.800 lei şi 9 avertismente scrise. 

 

În conformitate cu Programul Cadru al ITM Botoșani, pe parcursul trim. I al anului 2022 au avut loc campanii privind combaterea cazurilor de munca nedeclarata (depozite, comert, distribuție carburanți auto), in cadrul cărora s-au efectuat 381 controale, aplicându-se 8 sancțiuni și dispunându-se 46 măsuri de remediere a deficiențelor constatate. Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 87.500 lei.

 

In cadrul Acțiunii de informare și verificare  a angajatorilor cu privire la registrul general de evidență a salariaților  sau efectuat 326 de controale, s-au dispus 32 măsuri de remediere a deficiențelor constatate, s-au aplicat 2 sancțiuni, o amendă în cuantum de 300 lei și un avertisment scris.

În perioada de referință au fost transmise angajatorilor un număr de 846 scrisori informative privind obligațiile ce le revin cu privire la înființarea completarea și transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului salariaților.

În cadrul acestei acțiuni, pe parcursul trimestrului I al anului în curs au fost eliberate 34 adeverințe în baza documentelor existente în arhiva ITM, 5520 certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date gestionată de Inspecția Muncii, au fost preluate la sediul ITM 1073 registre electronice ale salariaților, au fost eliberate un numar de 160 parole pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaților.

Zilnic inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Contracte Colective de Muncă, Monitorizare Relații de Muncă, sunt implicați în activități de organizare și distribuire a  carnetelor de muncă, prin colectarea de informații din bazele de date existente la nivelul instituției și înștiințarea titularilor, în vederea ridicării acestora. În aceasta perioadă se aflau în evidența ITM  Botoșani 10115 carnete de muncă, din care au fost eliberate un număr de 45.

În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2022, inspectorii de muncă din compartimentul C.C.M.M.R.M. au soluţionat şi formulat răspunsuri la 636 adrese înaintate de către poliţie, organe fiscale, organe ale administraţiei publice locale, organe de urmărire penală, instanţe de judecată, alte instituţii ale statului, persoane fizice şi juridice. 

Tot în această perioadă, inspectorii din cadrul compartimentului C.C.M.M.R.M. au soluţionat în termenul legal adresele primite de la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani, pentru care, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, a fost interogată baza naţională de date organizată şi administrată de Inspecţia Muncii pentru 4872 persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de pe raza judeţului Botoşani.

 

De asemenea, in această perioadă au fost înregistrate la ITM 11 contracte colective de muncă și 4 acte adiționale. La nivelul județului Botoșani există 536 unități cu peste 21 de salariați din care 249 cu capital de stat, 287 cu capital privat. Au fost efectuate un număr de 5 controale și nu s-au constatat încălcări ale prevederilor art.129 din Legea nr.62/2011.

 

Au fost 3 cereri scrise in baza Legii 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, toate fiind soluţionate favorabil. Nu au fost reclamații administrative împotriva funcţionarilor publici sau a deciziilor adoptate de instituţie.

 

Numărul sesizărilor înregistrate in trimestrul I 2022 : 119 din care, soluţionate favorabil petentului 103, transmise pentru soluţionare la alte instituţii 14 şi clasate 2. Au fost respectate termenele de soluţionare şi de transmitere a răspunsurilor.

 

În domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă

Conform situţiei centralizatoare privind activitatea compartimentelor Control Securitate şi Sănătate în Muncă şi Supravegherea pieţei şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul securităţii şi sănătăţii  în muncă, în perioada 01.01.202231.03.2022, în cadrul acţiunilor de control au fost efectuate un numar de 153 controale, din care 19 controale privind supravegherea pieţei, fiind controlate un număr de 106 produse.

Pentru neconformităţile constatate au fost sancţionaţi 109 angajatori, au fost dispuse 303 măsuri de remediere, au fost verificate 35 masuri dispuse anterior, au fost aplicate 283 sancţiuni contravenţionale, dintre care 9 amenzi în valoare de 66000 lei şi 274 avertismente. 

Au fost comunicate 20 evenimente de către angajatori şi 3 evenimente au fost comunicate de către inspectorat Inspecţiei Muncii.

Au fost cercetate 8 evenimente de către angajatori şi avizate de I.T.M. şi 5 evenimente au fost cercetate de inspectorat şi avizate de Inspecţia Muncii. Au fost înregistraţi 7 accidentaţi în accidente de muncă, din care 5 cu incapacitate temporară de muncă și două persoane accidentate mortal. 

Conform Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii  şi Programului propriu de acţiuni pentru anul 2022 al Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani, in domeniul S.S.M. s-au desfășurat campanii și acțiuni in cadrul cărora s-au efectuat 81 controale,     s-au constatat 22 deficiențe, s-au aplicat 22 sancțiuni contravenționale, din care 2 amenzi in valoare de 15.000 lei si 20 avertismente. 

In intervalul 16.02.2022-31.03.2022 s-a desfășurat Concursul naţional „ŞTIU ŞI APLIC! – Securitatea şi sănătatea în muncă se deprind de pe băncile şcolii”,  în scopul promovării securităţii şi sănătăţii în muncă şi pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale, în colaborare cu Inspecţia Muncii, Inspectoratul  Teritorial de Muncă Botoșani, Inspectoratul Şcolar Judeţean.

În data de 31.03.2022 s-a desfășurat faza județeană a concursului „Știu și Aplic”, cu participarea a 12 cadre didactice și 28 elevi din 6 unități școlare din județ: Liceul Dimitrie Negreanu Botoșani, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, Colegiul Economic Octav Onicescu, Liceul Tehnologic Ștefan cel Mare și Sfânt Vorona, Liceul Tehnologic Bucecea, Liceul Tehnologic Plopenii Mari. 

Daniela Petronela Lozneanu     

Inspector–şef

 

 

 

Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *