Începe LUNA PLANTĂRII ARBORILOR

0

,,Luna Plantării Arborilor” este manifestarea ce se desfăşoară în perioada 15 martie -15 aprilie a fiecarui an.

Această manifestare are o istorie oarecum bogată, începuturile sale ducând la anul 1872, când aceasta a debutat în Statele Unite la iniţiativa ministrului din acea vreme Sterling Morton, ca o consecinţă a despăduririlor masive ce aveau loc în perioada respectivă.

Pilda americană a cuprins apoi întreaga lume civilizată.

 

 

loading…

 

Astfel, la primul Congres pentru silvicultură de la Paris, în anul 1901, reprezentantul Franţei a propus o moţiune în favoarea stabilirii unei sărbători a arborelui, formulate astfel: ,,Să se creeze în fiecare ţară, în a doua duminică a lunii octombrie, o sărbătoare a arborelui, la fel ca cea din Statele Unite şi care să fie consacrată de către elevii şcolilor pentru a planta un arbore”.

La noi, iniţiativa demersurilor de masă a fost luată în anul 1902, de către un cărturar: Spiru Haret, în perioada în care era ministru al Cultelor şi Instrucţiei Publice. Serbarea ,,sădirii arborelui”, aşa cum a fost denumită iniţial, a prins teren, luând cu timpul caracterul unei adevărate sărbători de primăvară, al unei sărbători naţionale. Astfel, în anul 1937, la iniţiativa marelui silvicultor Marin Drăcea, la vremea aceea înalt funcţionar în Ministerul Domeniilor, în cadrul manifestării, desfăşurată începând cu acel an sub denumirea de „Luna plantării arborilor”, au fost organizate 2910 serbări cu 388 de mii de participanţi, împădurindu-se 3714 hectare. Începând cu perioada celui de-al doilea război mondial, acţiunea a fost întreruptă până în anul 1953 când ea a fost reluată sub   titulatura de „Luna Pădurii”, stabilindu-se prin lege perioada de desfăşurare martie – aprilie a fiecărui an. Din anul 1989, aceasta se serbează în perioada 15 martie – 15 aprilie, iar începând cu anul 2008, odată cu apariția noului Cod Silvic – Legea nr. 46/2008, se revine la vechea denumire, respectiv „LUNA PLANTĂRII   ARBORILOR“, sub care se desfăşoară şi astăzi.

 

Loading…

„LUNA PLANTĂRII ARBORILOR“ este pe de o parte o ocazie de a ne întoarce la natura, dar și o ocazie de a conștientiza importanța pădurii în viața societății.

Apariţia şi dezvoltarea speciei umane  este nemijlocit legată de pădure. Şi  la această dată aproximativ 300 de milioane de oameni din întreaga lume trăiesc în  păduri. Pădurile acoperă 31% din suprafaţa terestră și au o contribuţie esențială la menţinerea unei clime globale stabile. Pădurea reprezintă habitatul a aproape 80% din speciile de animale existente pe planetă.

Pentru silvicultori perioada 15 martie – 15 aprilie constituie o perioadă cu o semnificaţie aparte, o perioadă în care prin acțiunile care le fac își aduc aportul la bunăstarea societății și la calitatea mediului în care trăim.

Acţiunile silvice care se desfăşoară în această perioadă de către Direcţia Silvică Botoşani au ca obiectiv conştientizarea populaţiei despre necesitatea asigurării integrităţii şi dezvoltării pădurilor, împădurirea terenurilor forestiere goale,  igienizarea lizierelor şi a traseelor drumurilor ce străbat fondul forestier, cu participare diversă şi în special a generației tinere.

Fondul forestier actual al judeţului Botoșani este de 56333 ha (11,5% din suprafaţa judeţului) şi cuprinde pădurile situate în partea nord-estică a României, fiind desfăşurat altitudinal de la 60 m (Lunca Prutului) la 580 m (culmea Holmului). La est şi la vest pădurile sunt delimitate de râurile Prut,  respectiv Siret.

Pe total, în administrarea  Direcţiei Silvice Botoșani se află 48577 ha terenuri forestiere situate pe raza administrativă a două judeţe, respectiv Botoşani (99.4%) şi Suceava (0.6 %). Din total suprafaţă,  34577 ha sunt proprietate publică a statului (71 %) iar 14000 ha (29%) reprezintă fond forestier privat reconstituit ca urmare a aplicării legilor fondului funciar.

 

Regenerarea pădurilor în anul 2019

 

Regenerarea  pădurilor este una  dintre activităţile prioritare ale  Direcţiei Silvice Botoşani, prin care se urmăreşte asigurarea integrităţii şi permanenţei pădurilor. Pentru fondul forestier proprietate publica a statului ne-am propus efectuarea în acest an a lucrărilor de regenerare pe o suprafață de 250 ha, din care 115 ha împăduriri integrale și 135 ha prin regenerarea naturală,  în urma efectuării tăierilor de racordare în suprafetele regenerate sub masiv sau în urma tăierilor în crîng. De asemenea, pentru consolidarea regenerărilor declanșate în anii anteriori, vom efectua completări pe o suprafață de 59 ha, plantaţiile mai vechi fiind afectate atat de pierderi normale, cat şi de calamităţile  naturale (seceta, inundații) din anul trecut.

Suprafeţe mai mari de împăduriri în această primăvară sunt suprafeţele de pe care s-au  exploatat arboretele de molid şi frasin afectate de uscare în anii trecuţi datorită unor cauze care nu au putut fi prevenite, respectiv :

  • Zona Runc – Bahlui, com. Frumuşica – 21 ha, din cadrul  O.S. Flămânzi
  • Tudora – 3 ha  şi Mesteacăn – 4 ha,  din cadrul O.S. Mihai Eminescu  
  • Havârna, com. Havârna – 6 ha şi Bajura – Darabani – 5 ha,  din cadrul O.S. Darabani
  • Suharău, com.Suharău – 5 ha, din cadrul O.S.Dorohoi
  • Coştiugeni – Mășcăteni, com. Albeşti – 8 ha  şi Bădiuţi -Butuc, com. Ştefăneşti – 4 ha, din cadrul  O.S.Truşeşti.

 

Derularea în bune condiții a activității de regenerare a pădurii presupune existența în același timp a trei tipuri de resurse: materiale, umane și financiare.

 

Resurse materiale – Pepiniere silvice

 

În această  primăvară vom planta peste 749 mii de puieţi din care 724 mii provin din pepinierele  proprii, iar 25 de mii sunt din transfer de la direcţiile silvice vecine.

La  rândul  nostru vom  livra un număr de 62 mii de  puieţi de salcâm şi 42 mii de   puieţi de paltin la Direcţia Silvică Suceava.

Pepinierele silvice însumează în cadrul județului o suprafață de 25 ha și produc anual  aproximativ un milion de puieţi forestieri şi ornamentali, atât pentru nevoile proprii ale regiei cât şi pentru alţi beneficiari. Gama este foarte largă, cuprinzand specii autohtone adaptate condițiilor climatice zonale  precum gorun, stejar, fag, salcâm, plop, salcie, frasin, paltin, cireş, tei, mălin, nuc negru, sânger, sălcioară, lemn câinesc, dar si diferite sortimente de puieţi ornamentali de tuie, buxus, salcie creaţă, molid, tisa, brad, duglas.

Pentru producerea puieților necesari în campaniile viitoare, în primăvara anului 2019 ne-am propus înființarea de culturi noi pe o suprafață de 240 ari, din care prin semănarea semințelor forestiere pe o suprafață de 115 ari și butășirea speciilor de plop si salcie pe o suprafață de 125 ari.

Semănăturile de primăvară le vom face cu salcâm, frasin,  plop alb, ulm şi sălcioară, urmând ca în toamnă să completăm necesarul cu specii de cvercinee, fag, paltin, tei, cireș.

Avem trei pepiniere silvice  mai mari (Rădăuţi Prut – O.S. Darabani,  Guranda – O.S. Truşeşti, Cotu Copălău – O.S. Botoşani), dotate cu instalaţii de  irigat moderne, care au consum redus de apă şi eficienţă sporită și care permit mecanizarea lucrărilor de pregătire a solului, întreţinerea  culturilor şi de scoatere (recoltare) a puieților.

Avem un excedent de 187  mii puieţi forestieri (77  mii salcâm, 13 mii stejar roşu , 2 mii de  nuc comun, 1 mii de salcie, 4 mii plop e.a.,  19 mii de cireş, 26 mii frasin de pennsylvania, 4 mii  de ulm, 5 mii de măceş, 10 mii de sânger, 26 mii de sălcioară şi 2 mii de lemn câinesc) precum și de diferite sortimente de puieţi ornamentali (tuie, buxus, salcie creaţă, molid, tisa, brad, duglas etc.) pe care îi oferim spre valorificare populației sau operatori economici pentru utilități diferite ( împădurirea terenurilor inapte altor folosințe, crearea de garduri vii si a altor spații verzi, etc.).

Valorificarea excedentului de puieți  se face prin ocoalele silvice, pe bază de comandă – pentru persoanele juridice sau pe bază de cerere pentru persoanele fizice.

 

Resurse umane

 

Resursele umane necesare derulării în bune condiții a lucrărilor din campania de primăvară reprezintă o problemă având în vedere volumul mare de lucrări într-un timp scurt ce implică un număr mare de muncitori.

Pentru rezolvarea problemelor legate de resursa umană s-au derulat procedurile legale pentru achiziția publică a lucrărilor de împăduriri și întreținere a plantațiilor existente, finalizate prin încheierea de contracte de prestări servicii cu operatori economici specializați în acest sens.

Parte din lucrări, în volum mai restrâns, vor fi executate cu personalul angajat al direcției sau zilieri.

 

Resursa financiară – care nu este deloc de neglijat.

 

În  anul 2019 pentru toate  lucrările de regenerarea  pădurii (pregătirea terenului  în vederea împăduririi, împăduriri, lucrări  de ajutorare a regenerării naturale, întreţineri  plantaţii), în cadrul Direcţiei Silvice Botoşani se preconizează că se  vor cheltui cca. 6203 mii lei din care pentru lucrările de împăduriri din această  primăvară este nevoie de 1869 mii lei. Sursele de provenienţă a fondurilor necesare desfășurării campaniei de primăvară sunt fondul de conservare  și regenerare (1840 mii lei) asigurat în totalitate la nivelul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și fondul de ameliorare a terenurilor cu destinație silvică  (29 mii lei) asigurat de Ministerul Apelor şi Pădurilor.

 

Campania de împăduriri din primăvara 2019

 

Cele mai  multe suprafeţe  se vor planta în această  primăvară cu: gorun, stejar, fag, salcâm, salcie, plop,  frasin, paltin, ulm, cireş, tei şi sălcioară.

În  acest  an vremea  mai caldă ne-a  permis declanşarea  campaniei de împăduriri  încă din ultimile zile din  februarie. În prezent campania  de împăduriri este în toi, la aceasta data fiind scoși 90% din puieții forestieri necesari și realizate împăduririle pe 20 ha. Considerăm că există toate  premisele ca în această primăvară campania de împăduriri să fie terminată în timp optim, iar lucrările să fie de calitate.

În campania de împăduriri participă şi numeroşi  voluntari, elevi, tineri, în cadrul unor acţiuni  ecologice, participare cu rol foarte important în formarea unei conștiințe forestiere a generației tinere.

În sprijinul ideii de conștientizare a rolului, funcției și importanței sociale a pădurilor în cadrul acţiunilor legate de „Luna Plantării arborilor” sunt  încheiate parteneriate de colaborare cu diverse instituţii, O.N.G-uri, unităţi şcolare şi cercuri ecologice.

Tot  în această  perioadă se vor  efectua acţiuni de igienizare  a pădurilor aflate la marginea drumurilor  naţionale şi a celor aflate în zone de interes  turistic sau în imediata vecinătate a localităţilor. La  acţiuni de igienizare a lizierelor de fond forestier invităm să participe ca și voluntari toți cetățenii județului, indiferent de vârstă și ocupație, demonstrând în acest fel că ne pasă de mediul în care trăim.

 

Contact:

D.S. Botoşani – 0231512882, office@botosani.rosilva.ro

O.S. Botoşani – 0231516261, osbotosani@botosani.rosilva.ro

O.S. Darabani – 0321631217, osdarabani@botosani.rosilva.ro

O.S. Dorohoi – 0231610190, osdorohoi@botosani.rosilva.ro

O.S. Flămânzi – 0231552206, osflaminzi@botosani.rosilva.ro

O.S. M.Eminescu – 0231586330, oseminescu@botosani.rosilva.ro

O.S.Truşeşti – 0231570231, ostrusesti@botosani.rosilva.ro

 

Director

Ing. Havriș Marius

 

Comunicat de presă DIRECȚIA SILVICĂ BOTOȘANI

 

 


Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *