Comunicat de presă finalizarea proiectului: „Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice și a unei unități de îngrijire la domiciliu în comuna Mihăileni, județul Botoșani”, cod SMIS 113800

0

COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZAREA PROIECTULUI

„Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice și a unei unități de îngrijire la domiciliu în comuna Mihăileni, județul Botoșani”, cod SMIS 113800

COMUNA MIHĂILENI, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea cu succes a proiectului Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice și a unei unități de îngrijire la domiciliu în comuna Mihăileni, județul Botoșani”, cod SMIS 113800, având locația în Comuna Mihăileni, județul Botoșani.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 8: „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1: „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.3: „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, în baza contractului de finanțare încheiat în data de 17.12.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul a fost derulat pe o perioadă de 58 luni, în perioada 01.03.2017 – 31.12.2021, având o valoare totală de 3.226.956,40 lei din care valoarea totală eligibilă 3.161.043,40 lei, valoarea contribuției publice 3.161.043,40 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 2.686.886,90 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 410.935,39 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea coeziunii sociale și asigurarea contextului pentru o dezvoltare locală echitabilă (de care să beneficieze toate grupurile sociale), prin înființarea de servicii sociale multifuncționale, fără componență rezidențială (centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu) adresate persoanelor vârstnice aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comuna Mihăileni.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Dezvoltarea unor servicii sociale, socio-medicale și profesionale, specifice centrelor de zi în vederea promovării participării sociale active și demne, prelungirii duratei de viață sănătoasă și îmbunătățirii calității vieții unui număr minim de 100 de persoane vârstnice din comuna Mihăileni, prin lucrări de reabilitare, modernizare și extindere a infrastructurii sociale existente și dotarea și amenajarea spațiilor create în vederea asigurării cadrului pentru furnizarea acestor servicii.

2. Dezvoltarea unor servicii sociale și socio-medicale specializate (îngrijire la domiciliu) în vederea asigurării unui grad mai ridicat de independență și siguranță și pentru reducerea riscului de instituționalizare a unui număr de minim 50 de persoane vârstnice cu nevoi de îngrijire de lungă durată din comuna Mihăileni, prin dezvoltarea infrastructurii și asigurarea dotărilor corespunzătoare pentru furnizarea acestor servicii, la un nivel cel puțin echivalent standardelor minime obligatorii în domeniu.

3. Creșterea capacității instituționale a UAT Comuna Mihăileni de deservire a grupurilor vulnerabile din cadrul comunității prin diversificarea gamei de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice aflate în dificultate (licențierea serviciilor sociale specifice centrelor de zi și unităților de îngrijire la domiciliu și asigurarea de personal calificat pentru furnizarea unor astfel de servicii), asigurând astfel condițiile pentru o dezvoltare locală echitabilă.

Rezultate obținute: infrastructura de servicii reabilitată, modernizată, extinsă și dotată în conformitate cu normativele tehnice în vigoare privind construcțiile civile cu funcțiuni sociale; servicii sociale destinate persoanelor vârstnice aflate în dificultate din Comuna Mihăileni, licențiate; minim 150 de persoane vârstnice care vor beneficia de servicii sociale pentru depașirea situațiilor de dificultate, dupa cum urmează: minimum 100 de persoane vârstnice vor beneficia de serviciile oferite în cadrul centrului de zi, care urmăresc prelunginea și îmbunătățirea calității vieții acestora; minimum 50 de persoane vârstnice, cu nevoi de îngrijire de lungă durată vor beneficia de servicii de îngrijire Ia domiciliu în vederea asigurării unui grad mai ridicat de independență și siguranță.

În ceea ce privește impactul investiției la nivelul Comunei Mihăileni, aceasta a determinat creșterea calității vieții persoanelor vârstnice prin accesul la servicii sociale, socio-medicale specializate (îngrijire la domiciliu) și profesionale care a dus la creșterea gradului de independență și siguranță, la reducerea riscului de instituționalizare a unui număr de minim 50 de persoane vârstnice cu nevoi de îngrijire de lungă durată și la creșterea participării sociale active și demne, la prelungirea duratei de viață sănătoasă și îmbunătățirea calității vieții a minim de 100 de persoane vârstnice din comuna Mihăileni. Indirect, proiectul a condus la creșterea capacității instituționale a UAT Comuna Mihăileni de deservire a grupurilor vulnerabile din cadrul comunității prin diversificarea gamei de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice aflate în dificultate (licențierea serviciilor sociale specifice centrelor de zi și unităților de îngrijire la domiciliu și asigurarea de personal calificat pentru furnizarea unor astfel de servicii), asigurând astfel condițiile pentru o dezvoltare locală echitabilă.

Date de contact Beneficiar:

Stefan Apetri – Manager proiect

Adresa: Str. Principală, Comuna Mihăileni, județul Botoșani

 Telefon: 0231.625.103, Fax: 0231.625.103,

Email: primariamihailenibt©yahoo.com 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

 

Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *